en vi
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ
 • 0
  • Giỏ hàng trống
  • Sản phẩm 0 đ

  • Tổng cộng 0 đ

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn - Chiến lược - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Chiến lược - Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Chúng tôi xây dựng Etec vào Top 10 thương hiệu trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp tại Việt Nam. 

Tầm nhìn - Chiến lược - Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH

Mang đến công nghệ, giải pháp và thiết bị hiện đại của thế giới để phục vụ nền sản xuất Việt Nam tiến tới - đạt trình độ sản xuất tự động; Hiện đại; nâng cao năng lực cạnh tranh,… với chi phí hợp lý.

Tầm nhìn - Chiến lược - Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tiên phong: Tiên phong trong giải pháp kỹ thuật, công nghệ và phương thức phục vụ để Khách hàng và Đối tác được thụ hưởng những giá trị hữu ích nhất, hiện đại nhất.

Con người: Nguồn lực con người là vốn lớn nhất của Etec. Con người tại Etec có kiến thức chuyên môn, phương pháp làm việc, thái độ và kỹ năng, thấu hiểu và chính trực. Tất cả những con người của Etec là để phục vụ Khách hàng và Đối tác.  

Hệ thống: Giá trị và chất lượng sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi cam kết với Khách hàng được kiểm soát qua hệ thống: Cấu trúc tổ chức; Quy trình công việc; Hệ thống quản trị. 

Đạo đức: Tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn/ chuẩn mực đã được thiết lập của Etec, của Khách hàng và của Đối tác.